Skip to content

Proces verbal de la Sedinta de Consiliu Local din Mai 2010

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL LĂZĂRENI

Proces – Verbal

Încheiat azi, 31.05.2010, cu ocazia şedinţei ordinare de consiliu local.

Prezenți la ședință un număr de 11 consilieri locali.

Se alege președinte de ședință d-nul Tiponuț Teodor.

Se dă citire ordinii de zi.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare.

Se aprobă.

Se trece la pct. I.

 • Proiect Privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din satul Lăzăreni în domeniul privat al comunei și lotizarea terenului pentru acordarea de locuri de case.
 • Se dă citire Proiectului de Hotărâre și avizului comisiei de specialitate.

Se supune la vot.

Se aprobă cu 11 voturi pentru.

Se trece la pct. II.

 • Proiect Privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din satul Cărăndeni în domeniul privat al comunei și lotizarea terenului pentru acordarea de locuri de case.
 • Se dă citire Proiectului de Hotărâre și avizului comisiei de specialitate.

Se supune la vot.

Se aprobă cu 11 voturi pentru.

Se trece la pct. III.

 • Proiect Privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din satul Bicăcel în domeniul privat al comunei și lotizarea terenului pentru acordarea de locuri de case.
 • Se dă citire Proiectului de Hotărâre și avizului comisiei de specialitate.

Se supune la vot.

Se aprobă cu 11 voturi pentru.

Se trece la pct. IV.

 • Proiect Privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din satul Miheleu în domeniul privat al comunei și lotizarea terenului pentru acordarea de locuri de case.
 • Se dă citire Proiectului de Hotărâre și avizului comisiei de specialitate.

Se supune la vot.

Se aprobă cu 11 voturi pentru.

Diverse.

 • D-l Primar propune licitarea terenurilor pe durata de 2 ani; a terenurilor primăriei pe sate închiriere.

Nemaifiind alte probleme, se încheie ședința de Consiliu Local.

Președinte de ședință Secretar

Tiponuț Teodor Butiri Olimpiu

Reclame

Proces Verbal de la sedinta de Consiliu Local din Aprilie 2010

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL LĂZĂRENI

Proces – Verbal

Încheiat azi, 30.04.2010, cu ocazia şedinţei ordinare de consiliu local.

Prezenți la ședință un număr de 11 consilieri locali.

Se alege președinte de ședință d-na Pop Lenuța.

Se dă citire ordinei de zi.

Se aprobă cu unanimitate de voturi. Se propune tecerea pe ordinea de zi a încă unui punct.

Se aprobă.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare.

Se aprobă.

Se dă citire ordinei de zi.

Primul punct privind școala va fi amânat deoarece nu este directorul școlii.

Se trece la pct. II.

 • Proiect privind stabilirea locurilor de pășunat.
 • D-ul Viceprimar prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea locurilor de pășunat.
 • În urma ședinței publice avute cu crecătorii de animale din Comuna Lăzăreni s-au stabilit locurile pentru pășunat.
 • Pentru ovine și caprine se propune: în locul numit Rovină și sus la Drum lângă ferma de pui.
 • D-na Pop Lenuța spune că oamenii sunt nemulțumiți despre pășunatul ovinelor deoarece când merg cu oile și caprinele la pășune trec peste pământurile lor.
 • Rosmenteniuc Ciprian spune că a investit mult în ferma de capre și el nu a mers pe Rovină la pășunat ci numai pe Dâmbu Negru.
 • Pentru ovine -la Rovină
 • pentru caprine – Dâmbu Negru
 • pentru bovine – Curătură, săpsie și până la pârâul lui Ioșca.

Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate.

Se trece la pct. I. – Proiect pprivind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor

 • Se dă citire proiectului de hotărâre.
 • Se dă citire avizului comisiei de specialitate.

Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul II – Proiect privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență

 • Se dă citire proiectului de hotărâre.
 • Se dă citire avizului comisiei de specialitate.

Se supune la vot.

   • Se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul III

 • Proiect privind aprobarea revizuirii strategiei locale de dezvoltare a comunei.
 • Se dă citire proiectului de hotărâre.

Se supune la vot.

   • Se aprobă în unanimitate.

    Se trece la punctul IV

 • Proiect privind aprobarea statutului Comunei.
 • Se dă citire proiectului de hotărâre.
 • Se dă citire avizului comisiei de specialitate.

Se supune la vot.

   • Se aprobă în unanimitate.

    Se trece la punctul V

 • Proiect privind rectificarea bugetului local.
 • Se prezintă proiectul de hotărâre și raportul de specialitate.
 • D-na contabilă prezintă consilierilor repartizarea pe capitole și subcapitole.
 • Sunt sume care vin de la Consiliul Județean pentru trotuare, capelă în Lăzăreni, pentru terenuri de sport și drumul de la Miheleu.
 • D-nul Mada Ioan spune că pentru Calea Mare nu se face nimic;nu s-au cuprins bani pentru cămin,
 • d-nul Primar spune că pentru căminul cultural este proiect depus la Compania Națională de investiții București; proiect aprobat se așteaptă finanțarea.
 • D-nul Mada Ioan spune de ce nu se face teren de sport în Calea Mare.
 • D-nul Primar spune că în Calea Mare nu este un loc să se facă teren comform standardelor.
 • Satul Cărăndeni este un loc accesibil pentru toate satele. Și se dorește omologarea terenului.

Se supune la vot.

  Se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul VI.

 • Proiect privind achiziționarea unui buldoexcavator.

Se supune la vot.

   • Se aprobă în unanimitate.

Se trece la punctul VII.

 • Proiect privind unele măsuri privind domeniul public.
 • D-nul Viceprimar spune că în urma sesizărilor tot mai multe de la cetățeni referitoare la ocuparea domeniului public este necesară contractarea unei firme pentru măsurarea terenurilor.
 • Banii vor fi recuperați de la cei care ocupă abuziv.
 • Se va încheia un contract cu o firmă pentru a face măsurătorile necesare.

Se supune la vot.

   • Se aprobă în unanimitate.

    La ședință participă și d-na Pojoga Rodica director de școală referitoare la probleme privind școala.

D-nul Duma Mihai dă citire procesului verbal încheiat de părinți și adresă către primărie cu privire la neschimbarea învățătoarei d-nei Bodin Alexandra.

D-na Tiponuț Rodica spune că este o problemă care privește copiii din clasa a II-a și a III-a pentru că nu se poate să se schimbe în fiecare an învățătorii.

D-nul Duma Mihai spune că de ce în răspunsul care I s-a dat de la școală, de la d-na directoare au fost făcute persoanele care au făcut sesizarea agramate, și cu scris greoi. Agramat în dicționar înseamnă și prost.

D-na directoare spune că prima evaluare a fost anulată, iar pentru a doua evaluare dacă nu este sau este legală se va primi răspuns de la Inspectoratul Școlar.

D-nul Duma Mihai spune că firesc ar fi fost ca d-na Directoare să ajute părinții, cu această problemă, deoarece este și legal.

D-nul Primar spune că va vorbi și la Inspectoratul Școlar pentru a se lua o măsură în acest sens.

Se trece la punctul VIII

-Proiect privind aprobarea actului adițional la contractul de salubritate.

Diverse

 • D-l Tiponuț Teodor ridică problema Cotuț în Cărănzel, cu punere în posesie în baza sentinței.
 • D-l Secretar spune că s-a vorbit cu inginer pentru a veni să se meargă la fața locului.
 • D-l Tiponuț Teodor spune să se facă curățenie în comună; să se curețe șanțurile, văruit pomii, etc.
 • d-na Buciuman Maria spune că în luna Mai să se prezinte situația lucrărilor care se fac cu beneficiarii Legii 416/2001; procesele verbale.
 • D-l Tiponuț Teodor spune să fie anunțați oamenii să își curețe terenurile din fața proprietății. Să se facă parcul din fața magazinului și la școală.
 • D-na Tiponuț Rodica – referitor la mașinile care staționează pe marginea drumului să nu le mai lase pe drum; deoarece unii așa parchează că nici nu se mai poate trece sau se pot produce accidente.
 • D-l Duma Mihai spune că dorește votul consilierilor pentru a fi în consiliul de administrație al școlii.
 • Se aprobă.
 • D-l Duma Mihai întreabă Consiliul și solicită aprobarea Consiliului ca el și d-l Pintea Mircea să verifice paza.
 • Se aprobă.
 • D-l Șef de Post solicită pentru postul de Poliție pentru deplasare cu mașina poliției să se aprobe suma de 100 lei/lună.
 • Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
 • D-l Duma Mihai spune că a cerut graficul pentru paznici de la d-l Viceprimar, dar d-l Viceprimar a spus că nu îl dă.

Nemaifiind alte probleme, se încheie ședința de Consiliu Local.

Președinte de ședință Secretar

Tiponuț Rodica Butiri Olimpiu

Proces Verbal de la Sedinte de Consiliul Local din Martie 2010

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL LĂZĂRENI

Proces – Verbal

Încheiat azi, 19.03.2010, cu ocazia şedinţei ordinare de consiliu local.

Prezenți la ședință un număr de 11 consilieri locali.

Se alege președinte de ședință d-na Tiponuț Rodica.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare.

 • d-l Tiponuț Teodor, referitor la Procesul Verbal de la ședința anterioară, spune că s-a abținut referitor la problema d-lui Pentea Florinel. Să se treacă în procesul Verbal că d-l Tiponuț Teodor s-a abținut în legătură cu luarea unei decizii privind pe d-l Pentea Florinel. Și d-na Buciuman Maria s-a abținut referitor la această problemă. D-l Primar trebuie să explice și să ia măsuri asupra d-lui Pentea Florinel deoarece Primarul l-a angajat.
 • D-l Primar spune că ședința viitoare d-l Viceprimar să-l invite pe d-l Pentea Florinel la ședința de Consiliu Local.
 • D-l Duma Mihai întreabă pe d-l Șef de Post care este prezent la ședință, dacă a recunoscut d-l Pentea Florinel că a tăiat cauciucurile la d-l Cosman.
 • D-l Șef de Post spune că ceea ce este în dosar este clasificat și ofițerul care răspunde de dosar va lua măsurile legale care se impun.
 • Referitor la împăcare, a fost o împăcare doar pentru a nu fi ură între ei, dar împăcarea nu anulează fapta în sine.
 • Cu privire la neînregistrarea vreunei cereri de la d-l Cosman, d-l Șef de Post spune că d-lui Cosman i s-au comunicat toate măsurile care au fost luate.

Se aprobă cu unanimitate de voturi Procesul Verbal al ședinței anterioare.

Se dă citire ordinei de zi.

Se propune trecerea pe ordinea de zi a încă unui proiect de hotărâre.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la I pct.

 • Proiect privind aprobarea bugetului local pe anul 2010.
 • Se prezintă de către d-na contabilă raportul de specialitate și defalcarea bugetului local pe capitole și subcapitole.
 • Se dă citire Proiectului de hotărâre și referatului contabilului cu privire la aprobarea bugetului local pe capitole și subcapitole pe anul 2010.
 • se dă citire și se prezintă fiecare capitol în parte cu sumele aferente.
 • Se prezintă lucrările și investițiile care doresc să se realizeze în 2010.
 • din banii de la APIA se dorește achiziționarea unui buldoexcavator, curățat pășuni, fântâni pe pășune, azot.
 • Din banii de la pădure se va încerca să se facă drumurile forestiere.
 • Din bugetul local, pentru Școală Gepiș, dorim să o extindem.
 • Pentru culte religioase, se vor da din Bugetul local 17 mii lei.

Se supune la vot Bugetul local.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la pct. II.

 • Proiect privind trecerea în domeniul privat a unei suprafețe de teren din satul Gepiș.
 • d-l Primar dă citire Proiectului de Hotărâre și expunerii de motive.
 • Este vorba despre terenul care se dorește să se dea Fundației „Viața Nouă”, în vederea constituirii unui centru social.

Se supune la vot.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se trece la pct. III.

 • Proiect privind Proiectul Renașterea Satului Românesc.
 • Se dă citire proiectului de hotărâre și adresei Instituției Prefectului cu privire la Proiectul Renașterea Satului Românesc.

Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate.

Diverse

 • D-l Tiponuț Teodor ridică problema Cotuț în Cărănzel, cu punere în posesie în baza sentinței.
 • D-l Secretar spune că s-a vorbit cu inginer pentru a veni să se meargă la fața locului.
 • D-l Tiponuț Teodor spune să se facă curățenie în comună; să se curețe șanțurile, văruit pomii, etc.
 • d-na Buciuman Maria spune că în luna Mai să se prezinte situația lucrărilor care se fac cu beneficiarii Legii 416/2001; procesele verbale.
 • D-l Tiponuț Teodor spune să fie anunțați oamenii să își curețe terenurile din fața proprietății. Să se facă parcul din fața magazinului și la școală.
 • D-na Tiponuț Rodica – referitor la mașinile care staționează pe marginea drumului să nu le mai lase pe drum; deoarece unii așa parchează că nici nu se mai poate trece sau se pot produce accidente.
 • D-l Duma Mihai spune că dorește votul consilierilor pentru a fi în consiliul de administrație al școlii.
 • Se aprobă.
 • D-l Duma Mihai întreabă Consiliul și solicită aprobarea Consiliului ca el și d-l Pintea Mircea să verifice paza.
 • Se aprobă.
 • D-l Șef de Post solicită pentru postul de Poliție pentru deplasare cu mașina poliției să se aprobe suma de 100 lei/lună.
 • Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
 • D-l Duma Mihai psune că a cerut graficul pentru paznici de la d-l Viceprimar, dar d-l Viceprimar a spus că nu îl dă.

Nemaifiind alte probleme, se încheie ședința de Consiliu Local.

Președinte de ședință                                       Secretar

Tiponuț Rodica                                             Butiri Olimpiu

Comentarii la posturi

Vrem, pe aceasta cale, sa va incurajam sa ne trimiteti comentarii cu nelamuririle dumneavoastra, asigurandu-va de raspunsul nostru in cel mai scurt timp posibil.

Va multumim!

Proces Verbal de la sedinta de Consiliu Local din Ianuarie 2010

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL LĂZĂRENI

Proces – Verbal

Încheiat azi, 18.12.2009, cu ocazia şedinţei ordinare de consiliu local.

Prezenți la ședință un număr de 11 consilieri locali.

Se alege președinte de ședință d-l Pintea Mircea

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare.

Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi.

Se propune trecerea pe ordinea de zi a încă unui proiect.

Se supune la vot; se aprobă în unanimitate.

Se trece la I pct.:

 • Proiect privind aprobarea Organigramei-
 • Se dă citire proiectului de hotărâre și Organigramei.cu privire la transormarea unor posturi din studii medii in studii superioare. Se da citire avizului ANFP cu privire la aprobarea transformarii unor functii publice.

Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate- 11 voturi pentru

Se trece la pct. II.

 • Proiect privind aprobarea act adițional cu firma S.C.Vodafone

  se da citire proiectului de hotarare cu privire la aprobarea actului aditional la contractul nr. 12/2001 incheiat cu firma Sc Vodafone , privind inchirierea unui teren pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila. Se modifica pretul chiriei, care va fi de 960 euro/an

Se supune la vot.

Se aprobă cu unanimitate de voturi- 11 voturi pentru.

Diverse

 • se dă citire plângerii d-lui Cosman Ioan referitoare la unele fapte care-l privesc pe d-l Pentea Florin – paznic în comună.
 • D-l Cosman Ioan, prezent la ședință explica consilierilor despre probl43mele avute cu d-l pentea florinel.
 • D-na Tiponuț Rodica spune că nu este posibil ca un paznic angajat al primăriei să amenințe oamenii pe drum.
 • D-nul Duma Mihai spune că toți cetățenii vorbesc despre d-l Pentea Florin. Nu este corect ca paznicii plătiți de către cetățenii din sat să fie cei care sunt reclamați.
 • Se solicita de catre consilierii locali politiei, sa prezinte o situatie despre modul cum paznicii își desfățoară activitatea.
 • La ședința viitoare Consiliul Local va constitui o comisie pentru a cerceta problema cu privire la d-l pentea florinel.
 • Poliția să se implice în prinderea persoanelor care se ocupă cu transportul de lemne, să se verifice dacă au actele necesare – respectiv bon, aviz, etc.
 • Se prezintă la diverse și cererea d-nei Fășie Daniela Anca privind închirierea Căminului din Miheleu pentru ziua de Sâmbătă., a fiecarei saptamani, pentru a face discoteca.
 • D-nii consilieri sunt de acord să se închirieze cu taxa de 80 lei/zi și să întrețină clădirea.

Nemaifiind alte probleme se încheie ședința de Consiliu Local.

Președinte                                                                            Secretar

Pintea Mircea                                                                 Butiri Olimpiu

Proces Verbal de la sedinta de Consiliu Local din Decembrie 2009

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL LĂZĂRENI

Proces – Verbal

Încheiat azi, 18.12.2009, cu ocazia şedinţei ordinare de consiliu local.

Prezenți la ședință un număr de 11 consilieri locali.

Se alege președinte de ședință d-l Pintea Cornel .

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare.

Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi.

Se aprobă în unanimitate.

Se trece la I punct:

Proiect privind rectificarea bugetului local.

 • Se dă citire Proiectului de hotărâre și referatului prezentat de contabilul aparatului propriu.
 • D-na contabil Paul Gabriela explică d-nilor consilieri rectificarea Bugetului pe fiecare capitol și subcapitol bugetar.

Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate.

Se trece la pct. II.: Proiect de Hotărâre privind taxele și impozitele locale.

 • Se dă citire proiectului de hotărâre, raportului de specialitate.
 • Se discută proiectul de Hotărâre pe fiecare articol în parte.
 • Pentru salubrizare, taxa este de 3,5 lei/pers./lună iar la persoanele juridice 15 lei + TVA.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

Să se ia măsuri pentru ca persoanele, mai ales pe timp de timp de iarnă să nu parcheze pe marginea drumului, să le parcheze în curte.

Nemaifiind alte probleme, se încheie ședința de Consiliu Local.

Președinte                                                           Secretar

Pintea Cornel                                                     Butiri Olimpiu

Proces Verbal sedinta de Consiliu Local din Martie 2009

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL LĂZĂRENI

Proces – Verbal

Încheiat azi, 31.03.2009, cu ocazia şedinţei ordinare de consiliu local.

Prezenți la ședință un număr de 11 consilieri locali.

Se dă citire dispoziției Primarului cu ordinea de zi.

Se alege președinte de ședință d-na Pop Lenuța.

Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot Procesul Verbal al Ședinței anterioare.

Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi.

Se aprobă în unanimitate.

Se trece la I pct.:

 • Proiect privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență.

 • Se dă citire Proiectului de Hotărâre.

 • Se prezintă avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

Se aprobă în unanimitate.

Diverse:

 • d-l Primar spune referitor la cererile crescătorilor de ovine care solicită teren pentru a pășuna cu ovinele; se va face o schiță cu terenul din pășune și se va supune aprobării după ce se va face schița.

 • Referitor la cererile pentru folosință teren, se vor identifica toate terenurile și se vor scoate la licitație.

 • Referitor la pășuni s-au cumpărat 2 cositoare pentru a curăța cu beneficiarii Legii 416/01, pe unde nu se poate curăța cu ei se va face cu o firmă.

 • D-na Tiponuț Rodica întreabă dacă s-au făcut constroale la paznici.

 • S-a făcut verificare cu Poliția.

 • D-na Tiponuț Rodica spune să se facă verificarea cu unul dintre consilieri.

 • D-l Tiponuț Teodor spune să se încerce să se facă Proiect pentru a se introduce curentul și pe Bruiești.

 • D-l Paul Vasile spune că ar fi bine să se facă fântână la rromii de la Gepiș și la Lăzăreni.

 • D-na Tiponuț Rodica spune referitor la farmacie să fie deschisă măcar 3 zile pe săptămână. Să se asigure un punct de lucru pe fiecare sat pentru medicii de familie.

 • Să se facă un program și pentru medicul veterinar.

 • Să fie chemați și medicii la una din ședințele de Consiliu viitoare.

Nemaifiind alte probleme se încheie ședința de Consiliu Local.

Președinte de ședință                                              Secretar

Pop Lenuța                                                         Butiri Olimpiu